Avís legal

BBVA Information Technology España, SL (“BBVA IT”) facilita als Usuaris (l’”Usuari” o els “Usuaris”) d’aquest Lloc Web bbvaitspain.com (“Lloc Web”) les següents dades d’informació general, d’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (“LSSI”):

Denominació social: BBVA Information Technology

España, SL.
Número d’identificació fiscal: B-61761953.
Domicili social: Carrer Azul 4, 28050 – Madrid, Espanya.
Inscripció en el Registre Mercantil: BBVA IT està inscrita al Registre Mercantil de Madrid, Tom 36.822, Foli 34, Full M-659.246, Inscripció 10ª.
Adreça de correu electrònic de contacte: Per a qualsevol consulta, l’Usuari pot posar-se en contacte amb BBVA IT a través de l’adreça de correu electrònic careers.es@bbvaitspain.com.

A continuació s’exposen els Termes i les Condicions d’ús del Lloc Web (“Condicions d’ús”) que els Usuaris han de complir en tot moment.

CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

Acceptació de les Condicions d’ús

Aquestes Condicions d’ús regulen la utilització del Lloc Web que BBVA IT posa a disposició dels Usuaris.

Les Condicions d’ús, juntament amb l’Avís legal, la Política de Protecció de dades personals i la Política de cookies constitueixen en el seu conjunt els Termes i les Condicions que regeixen l’accés i l’ús de la part pública del Lloc Web (“Termes i les Condicions del Lloc Web”).

L’accés i la utilització del Lloc Web per part de l’Usuari suposa que aquest accepta íntegrament i s’obliga a complir per complet els Termes i les Condicions del Lloc Web. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament aquestes Condicions d’ús, així com la resta de Termes i Condicions del Lloc Web, sempre que vulgui utilitzar-lo, ja que aquests Termes i Condicions poden patir modificacions que es comunicaran a l’Usuari amb el nou accés. BBVA IT es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar aquests Termes i Condicions del web.

Condicions d’ús del Lloc Web

L’Usuari s’obliga a fer un bon ús del Lloc Web, entenent per bon ús el que estigui d’acord amb la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic. Igualment, l’Usuari es compromet a no utilitzar el Lloc Web amb finalitats fraudulentes, així com a no dur a terme cap conducta que pugui danyar la imatge, els interessos i els drets de BBVA IT o de tercers. L’Usuari també es compromet a no realitzar cap acte a fi de danyar, inutilitzar o sobrecarregar el Lloc Web, o que n’impedeixi, de qualsevol manera, la utilització i el funcionament normals.

S’informa l’Usuari que, en el cas que incompleixi el contingut o les obligacions que es deriven dels Termes i les Condicions del Lloc Web o de qualsevol altre condició o terme particular recollit al Lloc Web, BBVA IT es reserva el dret a limitar, suspendre o donar per finalitzat el seu accés al Lloc Web, i a adoptar qualsevol mesura tècnica que sigui necessària per a aquesta fi. Així mateix, BBVA IT es reserva la possibilitat de dur a terme aquestes mesures en el cas que sospiti raonablement que l’Usuari està vulnerant qualsevol dels termes recollits en els Termes i les Condicions del Lloc Web o de qualsevol altre condició o terme particular recollit al Lloc Web.

BBVA IT es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al Lloc Web, incloent-hi els continguts i els serveis que s’hi s’integren, i fins i tot pot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació en qualsevol moment i sense avís previ. Especialment, BBVA IT es reserva el dret a eliminar, limitar o impedir l’accés al Lloc Web quan sorgeixin dificultats tècniques per circumstàncies o fets aliens a BBVA IT que, al seu criteri, disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat o estàndards adoptats per al funcionament adequat d’aquest Lloc Web. A aquest efecte, BBVA IT es reserva la facultat de decidir en tot moment sobre la continuïtat dels serveis de la societat de la informació que presta a través del Lloc Web.

Contingut del Lloc Web

Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el Lloc Web, incloent-hi la disposició dels continguts, el dret sui generis sobre les bases de dades subjacents, el disseny gràfic i la interfície d’Usuari del Lloc Web (look & feel), els programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font i l’objecte), així com els diferents elements que integren el Lloc Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, enregistraments sonors, etc.) (“Continguts”), corresponen a BBVA IT o als seus llicenciadors. Pel que fa als signes distintius inclosos al Lloc Web (marques i noms comercials), són titularitat de BBVA IT o dels seus llicenciadors.

L’ús del Lloc Web per part de l’Usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual o industrial del Lloc Web, dels continguts o dels signes distintius de BBVA IT. A aquest efecte, mitjançant aquestes Condicions d’ús, excepte en aquells supòsits en què estigui legalment permès o hi hagi una autorització prèvia de BBVA IT, queda expressament prohibida a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció o reutilització del Lloc Web, dels seus continguts o dels signes distintius de BBVA IT o de qualsevol altre tercer incorporats al Lloc Web. BBVA IT es reserva la possibilitat d’exercir les accions legals que corresponguin contra els Usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial.

BBVA IT atorga, als Usuaris que respectin els Termes i les Condicions del Lloc web, una autorització per utilitzar-lo, amb caràcter no exclusiu, durant el període màxim de vigència dels drets de propietat intel·lectual i industrial segons estableixi la normativa aplicable (excepte en cas que el seu accés al Lloc Web se suspengui per una causa justificada) i amb la finalitat que l’Usuari pugui utilitzar el Lloc Web de conformitat amb aquest document.

Així mateix, BBVA IT declara el següent:

 • La informació continguda al Lloc Web té una finalitat informativa i no proporciona cap tipus de recomanació, i en cap cas no es pot considerar com un assessorament legal, fiscal, financer, d’inversió, tècnic, ni com una oferta o garantia per part de BBVA IT, ni ha de ser entesa com una recomanació per realitzar operacions, ni constituirà la base per prendre decisions en una direcció determinada. Per tant, BBVA IT declinarà tota responsabilitat per l’ús que es pugui fer de la informació continguda al Lloc Web en aquest sentit, i de forma específica s’ha d’entendre que aquesta informació, sotmesa a la normativa vigent a Espanya, no va destinada als Usuaris que actuïn en altres jurisdiccions d’altres estats que exigeixin el compliment de requisits diferents per a la posada a disposició, divulgació o publicitat d’informació d’aquest tipus.
 • La informació subministrada per BBVA IT al Lloc Web no constitueix una opinió tècnica de BBVA IT.
 • BBVA IT no es fa responsable que la informació continguda al Lloc Web respongui a les expectatives de l’Usuari. BBVA IT no respon de la veracitat, exactitud, suficiència, integritat o actualització de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font. BBVA IT tampoc no es fa responsable de les opinions o dels comentaris que puguin aparèixer al Lloc Web ja que, o bé podrien ser realitzats pels Usuaris a títol personal o bé provenir de les fonts que s’indiquen.
 • BBVA IT es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al Lloc Web en els termes assenyalats anteriorment, i no assumeix cap compromís de comunicar canvis ni de modificar-ne els continguts.

L’Usuari RECONEIX I ACCEPTA les declaracions de BBVA IT anteriors i, addicionalment, GARANTEIX el compliment de la normativa que li sigui d’aplicació en la seva condició d’Usuari d’aquest Lloc Web.

Política d’enllaços (“Enllaços”)

Establiment d’enllaços amb el Lloc Web

Queda prohibit establir enllaços amb destinació al Lloc Web, llevat que hagi estat prèviament autoritzat per BBVA IT. En qualsevol cas, un cop BBVA IT hagi autoritzat l’enllaç, s’ha d’establir en els termes següents:

 • L’enllaç no podrà consistir en frames o marcs que permetin la visualització del Lloc Web a través d’adreces d’Internet diferents de les del Lloc Web o que, d’una altra forma, mostrin conjuntament la informació del Lloc Web amb la inclosa en altres pàgines web.
 • No es pot realitzar des de la pàgina web que introdueix l’enllaç (“Lloc Enllaçador”) cap tipus de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc Web o BBVA IT.
 • En cap cas l’autorització atorgada per BBVA IT vol dir que: (i) BBVA IT patrocini, col·labori, verifiqui o supervisi el contingut o els serveis que es presten a través del Lloc Enllaçador; ni (ii) que BBVA IT sigui responsable del contingut del Lloc Enllaçador.
 • El Lloc Enllaçador haurà de complir fidelment amb la Llei i no podrà en cap cas albergar continguts, propis o de tercers, que: (i) siguin il·lícits, lesius de drets de tercers, nocius, denigrants, violents, inadequats o, de qualsevol altra manera, contraris a la moral, als usos i als bons costums (pornogràfics, racistes, etc.); (ii) indueixin o puguin induir en l’Usuari la falsa concepció que BBVA IT subscriu, recolza, s’adhereix o, de qualsevol altra manera, recolza les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; i (iii) siguin inapropiats o no pertinents en relació amb l’activitat de BBVA IT.

En el supòsit d’incompliment de qualsevol dels termes anunciats anteriorment, BBVA IT podrà adoptar les mesures legals que procedeixin a aquest efecte.

Llocs Enllaçats

Per tal d’ajudar l’Usuari a trobar informació addicional, BBVA IT podria incloure diversos dispositius tècnics d’enllaços que permetin a l’Usuari accedir a altres webs (“Llocs Enllaçats”). En aquests casos, BBVA IT actua com un prestador de serveis d’intermediació, segons el que disposa l’article 17 de la LSSI. D’acord amb el que preveu la legislació esmentada, BBVA IT no es farà responsable dels serveis i continguts facilitats a través dels Llocs Enllaçats, llevat que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda.

En cap cas l’existència de Llocs Enllaçats comporta una recomanació, promoció, identificació o conformitat de BBVA IT amb les manifestacions, els continguts o els serveis proporcionats a través dels Llocs Enllaçats. En conseqüència, BBVA IT no es fa responsable del contingut dels Llocs Enllaçats, ni de les seves condicions d’ús i polítiques de privacitat, i és l’Usuari l’únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que hi accedeixi i els faci servir.

Comunicació d’activitats de caràcter il·lícit i inadequat

En el cas que l’Usuari o qualsevol altre Usuari d’Internet tingui coneixement que qualsevol classe d’informació o contingut del Lloc Web o facilitat a través del Lloc Web és il·lícit, lesiu de drets de tercers, nociu, denigrant, violent, inadequat, contrari al que estableixen aquestes Condicions d’ús o, de qualsevol altra manera, contrari a la moral, als usos i als bons costums, pot posar-se en contacte amb BBVA IT indicant els punts següents:

 • dades personals del comunicant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic; i
 • descripció dels fets que revelen el caràcter il·lícit o inadequat del contingut o de la informació, així com l’adreça concreta on es troba disponible.

En el supòsit de violació de drets de tercers, com ara de la propietat intel·lectual i industrial, haurà de facilitar les dades del titular del dret infringit quan sigui una persona diferent del comunicant. Així mateix, haurà d’aportar el títol que acrediti la titularitat dels drets conculcats i, si escau, la representació per actuar per compte del titular quan sigui una persona diferent del comunicant.

La recepció per part de BBVA IT de la comunicació prevista en aquesta clàusula no suposa, segons el que disposa la LSSI, el coneixement efectiu de les activitats o dels continguts indicats pel comunicant, quan això no resulti notori o evident. En tot cas, BBVA IT es reserva el dret de suspendre o retirar els continguts que, tot i no ser il·lícits, siguin contraris a les normes establertes en aquestes Condicions d’ús, sospesant en cada cas els béns jurídics en conflicte.

Responsabilitat de BBVA IT

L’Usuari ha de saber que les comunicacions a través de xarxes obertes estan exposades a un gran nombre d’amenaces que fa que no siguin segures. És responsabilitat de l’Usuari adoptar totes les mesures tècniques adequades per controlar raonablement aquestes amenaces, com: tenir sistemes actualitzats de detecció de programari maliciós, com ara virus, troians, etc., i tenir actualitzats els pedaços de seguretat dels corresponents navegadors. Per a més informació, consulteu la Política de seguretat de BBVA IT o dirigiu-vos al vostre proveïdor de serveis d’accés a Internet que podrà facilitar-vos solucions adequades a les vostres necessitats. Amb l’abast màxim permès per la legislació aplicable, BBVA IT no es responsabilitza dels danys i perjudicis causats a l’Usuari com a conseqüència de riscos inherents al mitjà emprat, ni dels ocasionats per les vulnerabilitats en els seus sistemes i les seves eines. BBVA IT tampoc no garanteix la total seguretat dels seus sistemes i, tot i haver adoptat les mesures de seguretat adequades, no pot descartar totalment l’existència de vulnerabilitats i, en conseqüència, l’Usuari ha d’estar-ne previngut en interactuar amb el Lloc Web.

En particular, BBVA IT no serà responsable de:

 • Els danys i perjudicis de qualsevol tipus causats en els equips informàtics de l’Usuari per virus, cucs, troians o qualsevol altre element nociu.
 • Els danys i perjudicis de qualsevol tipus causats a l’Usuari originats per errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc Web durant la seva prestació. En referència a això, l’Usuari reconeix que l’accés al Lloc Web requereix els serveis subministrats per tercers aliens al control de BBVA IT (a tall d’exemple: operadors de xarxes de telecomunicacions, proveïdors d’accés, etc.) la fiabilitat, qualitat, continuïtat i el funcionament dels quals no corresponen a BBVA IT, ni forma part de la seva responsabilitat de garantir la disponibilitat del servei.
 • La informació de tercers en els casos en què BBVA IT actuï com a prestador de serveis d’intermediació en el sentit donat per la LSSI, excepte quan hi hagi un coneixement efectiu i no s’hagi retirat la informació corresponent.

BBVA IT tampoc no serà responsable dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que puguin patir els Usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc Web o del seu contingut, i no assumeix cap compromís de comunicar els canvis ni de modificar-ne el contingut.

Protecció de dades personals

Els aspectes relatius al tractament de les dades personals dels Usuaris amb motiu de l’ús del Lloc Web estan regulats en el document Política de Protecció de dades personals.

Ús de cookies

De la mateixa manera que altres llocs web de contingut comercial, el Lloc Web utilitza una tecnologia anomenada cookies. A la Política de cookies es posa a disposició de l’Usuari informació detallada sobre com BBVA IT utilitza les cookies. Per a més informació, consulteu la Política de cookies.

Llei aplicable

De conformitat amb l’article 3 de la LSSI, les lleis aplicables als serveis de la societat de la informació que BBVA IT presta a través del Lloc Web seran les d’Espanya. Per tant, en tota qüestió litigiosa que incumbeixi aquest Lloc Web o qualsevol conflicte relacionat amb el Lloc Web entre l’Usuari registrat i BBVA IT, s’ha d’aplicar la legislació espanyola.